PROWADZENIE KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

• Ewidencja operacji gospodarczych

• Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

• Ewidencja wyposażenia

• Sporządzanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku od towarów i usług

• Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

• Bieżące udzielanie konsultacji podatkowych dotyczących prawidłowego dokumentowania

operacji gospodarczych

• Współuczestniczenie przed organami kontroli oraz udzielanie  niezbędnych wyjaśnień

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

• Prowadzenie wszystkich ewidencji wymaganych przepisami

• Opracowanie zakładowego planu kont

• Sporządzanie raportów miesięcznych

• Sporządzanie sprawozdań finansowych dla celów bilansowych i podatkowych

• Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez główny urząd statystyczny

• Ewidencja operacji gospodarczych

• Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

• Ewidencja wyposażenia

• Sporządzanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku od towarów i usług

• Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych

• Współuczestniczenie przed organami kontroli oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH

• Ewidencja przychodów

• Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

• Ewidencja wyposażenia

• Sporządzanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku od towarów i usług

• Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych

OBSŁUGA KADROWO – PŁACOWA

• Sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń pracowników oraz ewidencja zatrudnienia

• Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS za ubezpieczonych

• Wyliczanie składek ZUS oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji

• Sporządzanie raportów miesięcznych

• Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, pielęgnacyjnych i innych

• Wyliczanie podatku dochodowego od osób zatrudnionych sporządzanie deklaracji miesięcznych oraz sporządzanie na koniec roku informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

• Sporządzanie deklaracji PFRON

• Prowadzenie akt osobowych pracowników

• Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy oraz umów cywilno-prawnych

POZOSTAŁE

• Konsultacje, porady księgowe w siedzibie biura

• Doradztwo administracyjne przed rozpoczęciem działalności i likwidacją

• Sporządzanie wniosków kredytowych